Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden.
 Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Untis opleidingen, gevestigd te Antwerpen, hierna te noemen Untis-opleidingen, aangegaan. 
1-2 De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Untis opleidingen.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Untis opleidingen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
Artikel 2 Begrippen.
2-1 Onder Untis opleidingen wordt in dit verband verstaan haar bedrijf, haar docenten en ander personeel voor zover betrokken in de uitvoering van de overeenkomst. 
2-2 Onder de “Opdrachtgever” wordt in dit verband verstaan de school of de instelling, waaronder tevens begrepen het personeel, staf en directie, waarmee een overeenkomst is gesloten betreffende de uitvoering 
zoals in de opdracht-bevestiging genoemd. Tevens wordt onder “Opdrachtgever” verstaan de natuurlijke persoon die zich voor een activiteit heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven. 
2-3 Contractactiviteit: Onder contractactiviteit wordt verstaan een door Untis opleidingen georganiseerde training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag of soortgelijke gebeurtenis. In het kader van deze voorwaarden 
wordt onderscheid gemaakt tussen “open” en “gesloten” activiteiten.
2-4 “Open” activiteit: Een “open” activiteit is een activiteit waaraan iedereen kan deelnemen of waarvan iedereen gebruik kan maken en die voldoet aan de door Untis opleidingen gestelde toelatingseisen, ongeacht de organisatie waar deze persoon / deelnemer werkt. 
2-5 “Gesloten” activiteit: Een “gesloten” activiteit is een activiteit die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten 
activiteit wordt in nauwe samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld.
2-6 Materialen: alle systemen, modellen, schema’s, programma’s, documentatie, werkinstructies op papier en papieren, die in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door Untis opleidingen ter 
beschikking worden gesteld.
2-7 Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief de zgn. randapparatuur, waarmede gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen. 
Artikel 3 Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst wordt eerst bindend voor Untis opleidingen door haar bevestiging.
3-2 Elke met Untis opleidingen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. 
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, gegevens, tijdsduur enz., alsmede gegevens in drukwerken e.d. door Untis opleidingen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Untis opleidingen niet bindend en 
worden te goeder trouw gegeven.
3-4 De drukwerken welke door Untis opleidingen ter beschikking worden gesteld is zo goed mogelijk samengesteld op grond van onderzoek en praktijkervaring. Untis opleidingen aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid 
voor foutieve interpretatie van de inhoud c.q. de daarin vermelde aanwijzingen door de opdrachtgever.
Artikel 4 Auteurs en publicatierechten.
4-1 Het auteurs en publicatierecht op door Untis opleidingen ter beschikking gesteld schriftelijk ondersteunend materiaal berust bij Untis opleidingen of diens rechtverkrijgende. 
4-2 Het is de opdrachtgever met name niet toegestaan tijdens de cursus gebruikte softwareproducten of gedeelten daarvan te verveelvoudigen en / of ter beschikking van derden te stellen. 
4-3 Overdracht kan slechts schriftelijk geschieden. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren is slechts toegestaan met Untis opleidingen haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 
4-4 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd Untis opleidingen haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding. 
Artikel 5 Prijzen.
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen exclusief eventuele bijkomende kosten als overnachting of reiskosten, doch inclusief cursusmaterialen. 
5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, belastingen, materialen e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al 
geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
5-3 Indien de prijsfluctuatie naar boven meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. 
Artikel 6 Voorschotnota.
Untis opleidingen is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een voorschotnota te zenden aan opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht deze voorschotnota en / of voorlopige nota binnen 14 dagen na factuurdatum 
te betalen. Elke nota wordt als aparte vordering beschouwd.
Artikel 7 Hulpmiddelen en werkruimtes.
7-1 Alle kosten van de voor de overeenkomst benodigde hulpmiddelen zijn in de prijs inbegrepen. Untis opleidingen is vrij in haar keuze van hulpmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. 
7-2 In afwijking van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde zal opdrachtgever de voor de werkzaamheden
benodigde hulpmiddelen en werkruimtes ter beschikking stellen indien de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever plaats zal vinden. 
7-3 Het dient Untis opleidingen ten alle tijde mogelijk te zijn de door haar te gebruiken werkruimtes te betreden, tenzij deze werkruimtes overdag voor normale werkzaamheden gebruikt worden. De werkruimtes zullen tijdens 
de activiteiten uitsluitend aan Untis opleidingen ter beschikking worden gesteld en zoveel mogelijk afsluitbaar zijn zodat gegevens, materialen e.d. opgeborgen kunnen worden in een afsluitbare ruimte. 
7-4 In overleg met Untis opleidingen zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van Untis opleidingen voldoende faciliteiten ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke. 
7-5 Het zal opdrachtgever niet toegestaan zijn de hulpmiddelen en werkruimtes zonder toestemming van Untis opleidingen te gebruiken c.q. te betreden. Indien opdrachtgever in strijd met deze bepaling toch gebruik 
maakt van bedoelde materialen, dan is hij volledig aansprakelijk voor de daardoor eventueel ontstane directe en / of indirecte schade. 
7-6 Indien opdrachtgever ter uitvoering van de overeenkomst hulpmiddelen, materialen en / of apparatuur meeneemt naar Untis opleidingen, zal deze zorgdragen voor voldoende afsluitbare ruimte. Voor eventuele schade 
aan deze hulpmiddelen aanvaardt Untis opleidingen geen aansprakelijkheid, tenzij de schade het gevolg is van schuld en / of nalatigheid door Untis opleidingen. 
Artikel 8 Wijzigingen samenstelling cursus.
Het onderwijs wordt zoveel mogelijk gegeven zoals omschreven in de drukwerken van Untis opleidingen.
Untis opleidingen behoudt zich het recht voor tijdens de duur van de cursus de samenstelling van de cursus aan
gewijzigde inzichten aan te passen.
Artikel 9 Vooropleiding.
9-1 De bij elke cursus vermelde vooropleidingsindicatie is geen vereiste voor deelname, maar geeft aan welk kennisniveau minimaal bij de opdrachtgever aanwezig wordt geacht. 
9-2 Mocht tijdens of voor aanvang van een cursus blijken dat een opdrachtgever niet over het minimale vereiste kennisniveau beschikt, dan heeft Untis opleidingen het recht deze opdrachtgever te weigeren, dan wel uit te 
sluiten van verdere deelname.
Artikel 10 Diverse regels met betrekking tot alle activiteiten.
10-1 Untis opleidingen kondigt haar open activiteiten onder meer aan op haar eigen website, www.Untis opleidingen.eu, publicaties, brochures en folders en via advertenties of persberichten in andere media. De prijzen, plaatsen en data daarin genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen, wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd. 
10-2 Untis opleidingen heeft het recht een opdrachtgever te weigeren indien deze niet voldoet, naar inzicht van de door Untis opleidingen, gestelde toelatingseisen. 
10-3 Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal Untis opleidingen
trachten een vervangende docent in te zetten. Mocht dit echter niet mogelijk zijn dan behoudt Untis opleidingen
haar het recht om de bijeenkomst naar een ander tijdstip te verplaatsen.
10-4 Tevens heeft Untis opleidingen het recht om de docenten en de cursusleiding te wijzigen nadat de namen van
docenten en cursusleiding via publicaties, advertenties e.d. bekend zijn gemaakt. De opdrachtgever kan uit
deze wijziging geen rechten ontlenen, de inschrijving te annuleren tenzij aan de bepalingen omtrent
annulering door de opdrachtgever wordt voldaan.
Artikel 11 Aanvullende regels met betrekking tot open activiteiten.
11-1 Een open activiteit vindt slechts dan doorgang indien er voldoende aanmelding is, dit ter beoordeling van
Untis opleidingen. Voor een ééndaagse cursus is dat in principe vier cursisten, voor een meerdaagse cursus vijf.
11-2 Bij open activiteiten met over inschrijving geldt de datum van inschrijving.
11-3 Untis opleidingen beslist in principe twee weken voor de geplande aanvangsdatum over het al dan niet doorgaan
van de activiteit. Untis opleidingen behoudt echter het recht om deze beslissing te verschuiven naar één week
voor de geplande aanvangsdatum.
11-4 Indien een activiteit geen doorgang vindt zal de opdrachtgever automatisch worden doorgeschoven voor deelneming aan de eerstvolgende
gelijksoortige activiteit. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden de opdrachtgever dan niet in rekening
gebracht.
Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever.
12-1 De opdrachtgever is verplicht zich overeenkomstig de regels van het huis te gedragen en in het bijzonder andere cursisten geen overlast te bezorgen.
12-2 Voor alle schade aan eigendommen van Untis opleidingen, van andere cursisten of van personeel, toegebracht door schuld van de opdrachtgever of van degenen die de opdrachtgever vergezellen, is opdrachtgever
aansprakelijk.
12-3 Ingeval van wangedrag van de opdrachtgever is Untis opleidingen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te verbreken zonder dat de opdrachtgever enige recht op schadevergoeding of restitutie heeft.
Artikel 13 Lesmateriaal.
13-1 De opdrachtgever is verplicht het hem / haar uitgereikte materiaal uitsluitend voor persoonlijk gebruik te bestemmen. Bij overtreding van deze bepaling is Untis opleidingen gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te
beëindigen en schade-vergoeding te eisen.
13-2 De opdrachtgever is gehouden het lesmateriaal noch gedurende de studie, noch na afloop van de studie, geheel of gedeeltelijk anders dan voor persoonlijke studie te gebruiken, aan derden af te staan of door derden
te doen gebruiken.
13-3 Het auteursrecht van het lesmateriaal berust bij Untis opleidingen. Het lesmateriaal mag niet worden verveelvoudigd en / of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Untis opleidingen.
Artikel 14 Annulering.
14-1 Annuleringen dienen uitsluitend schriftelijk te gebeuren.
14-2 Annulering voor aanvang tot uiterlijk 1 maand bij een meerdaagse cursus en 14 dagen bij een cursus van 1 dag wordt € 25 in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht. Bij verhindering van de deelnemer is het toegestaan een vervanger te sturen. Bij niet verschijnen van de cursist zijn de volledige cursuskosten verschuldigd.
Artikel 15 Duurovereenkomsten.
15-1 Indien Untis opleidingen met opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige
hoeveelheid werkzaamheden voorziet, doch in het door Untis opleidingen periodiek of anderszins regelmatig
verrichten van werkzaamheden, dan geldt een zodanige overeenkomst voor een uitdrukkelijke overeengekomen
periode, of bij ontbreken van een zodanige overeenkomst voor één jaar.
15-2 Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist,
totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een opzegtermijn van twee
maanden schriftelijk zal worden beëindigd.
15-3 Indien Untis opleidingen haar bindt om gegevens die de opdrachtgever aan Untis opleidingen verstrekt te
verwerken, kan opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf overeengekomen opzegtermijn
beëindigen, mits de opdrachtgever aan Untis opleidingen voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom
Untis opleidingen op verzoek aan opdrachtgever zal opgeven.
Artikel 16 Geheimhouding.
16-1 Untis opleidingen en opdrachtgever zullen maatregelen nemen om de geheimhouding te verzekeren van alle door
of namens opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Partijen zullen zodanige gegevens
en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan derden kenbaar maken.
16-2 Untis opleidingen zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever omtrent het waarborgen van de geheimhouding
in acht nemen.
16-3 Indien Untis opleidingen haar verbindt om gegevens, die opdrachtgever aan Untis opleidingen verstrekt, met behulp
van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie, die
Untis opleidingen aan opdrachtgever verstrekt teneinde deze in staat te stellen om de te verwerken gegevens
op de juiste wijze ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen
gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder
Untis opleidingen haar schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.
Artikel 17 Reclame.
17-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de uitvoering van de overeenkomst het resultaat grondig te beoordelen
en bij aanwezigheid van gebreken, zoals verkeerde interpretatie van behoeften en wensen, Untis opleidingen
terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
17-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de uitvoering van de overeenkomst
Untis opleidingen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt hij geacht
met de staat waarin de overeenkomst is uitgevoerd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
17-3 Untis opleidingen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal
een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
17-4 Indien de reclame naar het oordeel van Untis opleidingen juist is, zal Untis opleidingen hetzij een billijke schadevergoeding
betalen tot ten hoogste 50% van de factuurwaarde van het geleverde.
Artikel 18 Aansprakelijkheid.
18-1 Untis opleidingen is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct
of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of
vanwege hem te werk zijn gesteld.
18-2 Untis opleidingen is aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde,
voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede aan eigendommen van opdrachtgever
en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Untis opleidingen of van hen, die door haar belast zijn met
de uitvoering van de overeenkomst.
18-3 Untis opleidingen draagt zorg voor uitreiking van het lesmateriaal, zij is echter niet aansprakelijk
voor eventuele vertraging door omstandigheden buiten haar invloedssfeer.
18-4 Untis opleidingen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf en / of gevolgschade van opdrachtgever
te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
Artikel 19 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door
derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of
oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Untis opleidingen of
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Untis opleidingen, ex en importverboden,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand,
storingen en ongevallen bij Untis opleidingen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, die een wijziging
in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Untis opleidingen overmacht op, die haar ontheffen
van haar verplichting tot uitvoering van de overeenkomst, zonder dat opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding
van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
Untis opleidingen is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling, om de
overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
Artikel 20 Wanprestatie en ontbinding.
20-1 Indien opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal
Untis opleidingen ingeval van wanprestatie ook het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, of
deze geheel, of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze.
20-2 De in lid 1 van dit artikel vermelde rechten heeft Untis opleidingen eveneens, indien opdrachtgever in staat van
faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling
heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in
liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen
heeft Nederland metterwoon te verlaten. In alle gevallen in bovenstaande leden van dit artikel vermeldt zullen
alle vorderingen die Untis opleidingen op opdrachtgever heeft terstond opeisbaar zijn.
Artikel 21 Betaling.
21-1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
21-2 Untis opleidingen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is
ontvangen, aan opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van
verzending van de facturen.
21-3 Untis opleidingen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de
kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21-4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit
Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor
Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd
met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
21-5 Uit het enkele feit dat Untis opleidingen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en
de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
21-6 Indien klant bijzondere eisen stelt aan factuur behalve in pdf formaat en UBL dan zullen er administratiekosten in rekening worden gebracht.
Artikel 22 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele
invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van
Untis opleidingen, indien Untis opleidingen dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.